reverse mortgage

สินเชื่อ reverse mortgage

แบบนี้ก็มีด้วย ? : Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านย้อนกลับ สำหรับคนเตรียมเกษียณไม่ทัน !

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเริ่มต้น วางแผนเกษียณช้าเกินไป เงินที่มีอยู่อาจไม่พอใช้หลังเกษียณ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี สินเชื่อ Reverse Mortgage อาจเป็นทางเลือกสำหรับคุณ